ลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัยต้องรู้ 6 ข้อก่อนยื่นขอเงินคืนจากกองทุนประกันวินาศภัย

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดย คปภ.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย สำหรับลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย

1. ลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ต้องการยื่นขอรับเงินคืน หรือ การขอรับชำระหนี้จำเป็นต้องมายื่นที่สำนักงาน คปภ.ส่วนกลางเท่านั้นหรือไม่

การยื่นของรับเงินสามารถยื่นโดยตรงที่กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชี หรือ จ่ายเงิน โดยสำนักงาน คปภ.ได้อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนโดยสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ท่าพระ คปภ.บางนา และสำนักงาน คปภ.ภาค และจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมายื่นที่สำนักงาน คปภ.กลางเพียงจุดเดียว

2. ถ้าลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ไม่สะดวกมายื่นที่สำนักงานคปภ. สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้หรือไม่

ได้ กดเข้าไปในเว็บไซต์ที่กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชี ได้เปิดระบบ https://rps-sev.gif.or.th

3. ถ้าลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ไม่รีบมายื่นของรับชำระหนี้จะทำให้ไม่ได้รับเงินใช่หรือไม่

ไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อน โดยตามประกาศของกองทุนประกันวินาศภัย ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นขอรับชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 สิ้นสุดถึงวันที่ 15 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาชดใช้เงินเหมือนกัน

4. ถ้าลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ต้องการยื่นเอกสารขอเงินคืน หรือขอรับชำระหนี้ไว้ก่อนกำหนดของกองทุนประกันวินาศภัยคือวันที่ 17 พ.ค. 65 ได้หรือไม่

ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่น โดยกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ.เปิดรับคำชำระหนี้ล่วงหน้า โดยยื่นล่วงหน้าได้ดังนี้

สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค. 65

5. ลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย จำเป็นต้องรวมตัวกันมายื่นขอรับเงิน หรือชำระหนี้ถึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติการชำระหนี้เร็วขึ้น ใช่หรือไม่

ไม่จำเป็น เพราะปัจจัยสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการชำระหนี้ขึ้นกับความพร้อมความถูกต้องของเอกสารหลักฐานของเจ้าหนี้ในแต่ละราย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้มายื่น และด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด จึงไม่จำเป็นต้องรวมกลุ่มมายื่น สามารถทยอยเข้ามายื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หรือติดเชื้อซ้ำได้ โดยสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65

6. การที่ลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัยมายื่นเอกสารหลักฐานก่อน จะทำให้ได้รับชำระหนี้ก่อนจริงหรือไม่

เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งการยื่นหลักฐานขอรับเงิน หรือรับชำระหนี้ก่อนไม่อาจรับรองได้ว่าทำให้ได้เงินก่อน เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการชำระหนี้ขึ้นกับหลักฐานการชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง จึงจะได้รับพิจารณาให้จ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ได้

เอกสารที่ควรเตรียมให้เรียบร้อย

ให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

หากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1. หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)