สาธุขอให้สำเร็จ..

ฮื อฮากันทั้งจังหวัด พบรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ โ ผล่จากร ากต้นโ พธิ์อ ายุกว่า 100 ปี
วันที่ 29 ม.ค. 65 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่ามีผู้พบเห็นรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
พ ระอริยส งฆ์ผู้เ ปี่ยมล้ น ด้วยเมตต าธ รรม แสดงปฏิห าริย์ โ ผล่ขึ้นมาจ ากร ากต้นโ พธิ์โบร าณ อ ายุกว่า 100 ปี

ฮื อฮากันทั้งจังหวัด พบรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ โ ผล่จากร ากต้นโ พธิ์อ ายุกว่า 100 ปี
วันที่ 29 ม.ค. 65 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่ามีผู้พบเห็นรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
พ ระอริยส งฆ์ผู้เ ปี่ยมล้ น ด้วยเมตต าธ รรม แสดงปฏิห าริย์ โ ผล่ขึ้นมาจ ากร ากต้นโ พธิ์โบร าณ อ ายุกว่า 100 ปี

บ้านหน องเหล็ก ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งผู้พบเห็นเป็นคนแรกคือ นายสุนทร นาดี อดี ตกำนั นตำบลแคน
ในตอนบ่ายของวันที่ 29 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา พอข่าวแ พร่สะพั ด ช าวบ้านและนักเ สี่ยงโ ชคจากทั่ วส ารทิศ

ต่ างพากันเดินทางไปดูรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ โ ผล่ขึ้นมาจากร ากต้นโ พธิ์เป็นจำน วนมาก ตลอ ดทั้งกล างวัน
และกล างคืน โดยเฉพาะช่ วงโ ค้งสุดท้ ายก่อนวันห-วยออก ยิ่งแต่คึ กคั กเป็นอย่ างมาก
วันที่ 31 ม.ค.65

รูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ที่โ ผล่ออกมาจากร ากต้นโพธิ์โบร าณ
จากการส อบถามช าวบ้านอ ายุ 80 ปี ทราบว่า เ กิดมาก็เห็นเลย ค าดว่าจะมีอ ายุกว่า 100 ปี เป็นต้นไม้

ศั กดิ์สิ ทธิ์ประจำห มู่บ้าน แม้ว่าจะดึกดื่นกลับพบว่า ผู้คนทะลั กแ ห่นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปและนำไ ฟฉ าย
มาส่ องหาเ ลขเ ด็ดกันตลอ ดทั้งคืน และต่ างบนบ านขอเ ลขเ ด็ดเพื่อนำไปเ สี่ยงโ ชค ในงว ดวันที่ 1 ก.พ.65 นี้

นายสุนทร นาดี อดี ตกำนันตำบลแคน เล่าว่า ได้ไปขอสะเ ก็ดต้นโพธิ์ เพื่อมาทำย าแ ก้ งูส วัด แล้วได้พบเห็นดังกล่าว
ทำให้ช าวบ้านฮื อฮาเป็นจำน วนมาก หลังจ ากนั้นในคืนเดียวกัน ตนได้ฝันว่า ช าวบ้านหน องเ หล็กได้ปลามาแบ่งกันทั้งห มู่บ้าน
ซึ่งได้ปล าจากที่ได้ร่วมกันสู บน้ำที่หน องเ หล็กออกจ นหมด หลังจากที่ข่ าวแ พร่ออกไปทำให้ผู้คนที่ศรั ทธา

และเหล่ าบรรดานักเ สี่ยงโ ชค คอห-วย จากทั่วส ารทิศ แห่เดินทางเข้ามากร าบไ หว้บูช า และขออำน าจ
สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ดลบันด าลให้ ร่ำร วยถูกห-วยสมใจต ามคำขอกันถ้ วนหน้า โดยเฉพาะค่ำคืน วันนี้ 31 ม.ค.61
โ ค้งสุดท้ายก่อนวันห-วยออก ช าวที่ทราบข่ าวก็แ ห่มากร าบ และขอห-วยที่ใ ต้ต้นโ พธิ์เป็นจำน วนมาก
ทั้งกล างวัน และกล างคืน ทำให้ผู้ที่มาต้องยืนรอคิ วย าวหลายร้ อยเมตร ซึ่งช าวบ้านที่ไปต่ างก็ได้เ ลขที่ตน
เห็นเ ลขค าดว่าในช่วงเช้าวันที่ 1 ม.ค.61 ตรงกับวันห-วยออกจะมีช าวบ้านแ ห่ไปขอห-วยเป็นจำน วนมากอย่ างแน่นอน